Trong thời gian chờ ký kết hợp đồng lao động mới, thì tiền lương được tính theo hợp đồng nào?

24/10/2023 08:05
Trong thời gian chờ ký kết hợp đồng lao động mới thì tiền lương được tính theo hợp đồng nào

Căn cứ theo Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về loại hợp đồng lao động cụ thể như sau:

Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động cũ hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Do đó, trong thời gian chờ ký kết hợp đồng lao động mới thì tiền lương được tính theo hợp đồng hợp đã đồng đã giao kết.

Hay nói cách cụ thể hơn là tiền lương của người lao động trong thời gian chờ ký hợp đồng lao động mới vẫn sẽ được trả theo hợp đồng cũ mà trước đó đã giao kết.

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác