Thủ tục gộp sổ BHXH nhanh chóng năm 2023

29/06/2023 07:19
thủ tục gộp sổ BHXH, sổ BHXH

Gộp sổ BHXH là thủ tục quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động khi thay đổi công việc nhiều lần dẫn đến trường hợp có 2 sổ BHXH trở lên. Thủ tục gộp sổ BHXH được tiến hành như thế nào? Cùng Spiral tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Thủ tục gộp sổ BHXH khi có từ 2 sổ trở lên (thông qua người sử dụng lao động)

NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng thời gian hoặc có thời gian đóng ở nhiều giai đoạn khác nhau thì tiến hành làm thủ tục gộp sổ BHXH như sau:

1.1. Hồ sơ gộp sổ BHXH khi có từ 2 sổ trở lên (thông qua người sử dụng lao động)

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Tất cả các sổ BHXH của NLĐ.

1.2. Thủ tục gộp sổ BHXH khi có từ 2 sổ trở lên (thông qua người sử dụng lao động)

– Bước 1: Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

+ Lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

+ Qua Bưu chính;

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

– Bước 2: Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

Kết quả giải quyết bao gồm:

+ Sổ BHXH;

+ Quyết định hoàn trả mẫu C16-TS (nếu có), tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký (nhận tại cơ quan BHXH, tại đơn vị hoặc thông qua tài khoản ngân hàng, hệ thống tiện ích thông minh).

Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Thủ tục gộp sổ BHXH khi có từ hai sổ trở lên do người lao động trực tiếp nộp hồ sơ

NLĐ có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng thời gian hoặc có thời gian đóng ở nhiều giai đoạn khác nhau thì tiến hành làm thủ tục gộp sổ BHXH:

2.1. Hồ sơ gộp sổ BHXH khi người lao động có từ hai sổ trở lên (thông qua người lao động)

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có)

2.2. Thủ tục gộp sổ BHXH khi người lao động có từ hai sổ trở lên (thông qua người lao động)

– Bước 1: NLĐ lựa chọn nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

+ Qua giao dịch điện tử: NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu chính;

+ Qua Bưu chính;

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH nơi quản lý hoặc nơi cư trú hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

– Bước 2: Nhận kết quả đã giải quyết theo các hình thức đã đăng ký.

Kết quả giải quyết bao gồm:

+ Sổ BHXH;

+ Quyết định hoàn trả mẫu C16-TS (nếu có), tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký (nhận tại cơ quan BHXH, tại đơn vị hoặc thông qua tài khoản ngân hàng, hệ thống tiện ích thông minh).

Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Một số quy định về cấp sổ BHXH cho người lao động

– Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

– Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

– Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

+ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

+ 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu;

+ 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; trường hợp quá trình xác minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội phức tạp thì không quá 45 ngày. Trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(Điều 96, 99 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác