Làm việc chưa đủ 12 tháng, khi nghỉ việc có được trả tiền ngày phép chưa nghỉ không?

19/07/2023 09:53
Làm việc chưa đủ 12 tháng, khi nghỉ việc có được trả tiền ngày phép chưa nghỉ không

Theo Khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Nghỉ hằng năm như sau:

“1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.”

Trường hợp được thanh toán tiền lương khi chưa nghỉ hết phép năm

Dựa theo những nội dung trên, đồng thời theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019:

“Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.”

Theo đó, pháp luật chỉ quy định người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết cho người lao động nếu họ bị thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm.

Khoản 3 Điều 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm theo Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng mà người lao động nghỉ việc, bị mất việc làm.

Trường hợp người lao động chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại công ty, thì không bắt buộc doanh nghiệp phải thanh toán những ngày phép chưa nghỉ hết. Nhưng nếu doanh nghiệp muốn trả lương cho những ngày chưa nghỉ cho người lao động thì cũng không có quy định hạn chế.

Như vậy theo những quy định trên, doanh nghiệp chỉ trả tiền lương trong hai trường hợp người lao động bị thôi việc, mất việc khi chưa nghỉ phép năm và người lao động bị thôi việc, mất việc khi chưa nghỉ hết phép năm.

internspi

Bài viết phổ biến

Bài viết khác